Carenholm

Affärer och utveckling

Arkitekt- och konsultföretag verkar på en marknad som förändrats snabbt och i avgörande avseenden under de senaste 20 åren. Ingenting indikerar att förändringstakten kommer att vara långsammare åren framöver.

Spelreglerna för planering och byggande i Sverige förändrades dramatiskt under första hälften av 90-talet då de offentliga styrsystemen ändrade karaktär. Samhällets roll blev mer stödjande och vägledande – mindre granskande och kontrollerande. Vi fick ett paradigmskifte och en maktförskjutning från det offentliga till det privata, vilket bland annat har inneburit att entreprenörerna har lagt all kraft på att utveckla sin roll som processägare, processutvecklare och processamordnare.

Många andra stora beställare, såväl inom det privata som inom det offentliga, har följt efter. För arkitekt- och konsultföretag har det medfört att en allt större del av marknaden präglats av alltmer styrda och standardiserade processer med fokus på upphandlingsvillkor och kostnadspress.

En avgörande förändring är att helt nya förutsättningar gäller för hur marknaden köper arkitekt- och konsulttjänster. Den klassiska rollen, där arkitekt- och konsultföretaget blev direkt anlitat av en beställare är inte längre lika vanlig. Regelverket för den offentliga upphandlingen har helt ritat om kartan när det gäller hur det offentliga köper arkitekt- och konsulttjänster. Inom det privata området har därtill alltmer frekvent utnyttjande av parallella uppdrag och de dominerande byggherrarnas alltmer standardiserade upphandlingsförfaranden medfört ett mycket större inslag av formaliserad konkurrensutsättning.

Även branschstrukturen påverkas av dessa nya förutsättningar på marknaden. Det är uppenbart att utvecklingen under senare år har gynnat arkitekt- och konsultbranschens allra största aktörer som tagit marknadsandelar på de mindre företagens bekostnad. Beställare köper i dag i större utsträckning trygghet, vilket förutsätts finnas i det stora företaget med dess bredd och tillgång till specialister.

Allt detta bidrar till att skapa nya förutsättningar för arkitekt- och konsultföretagandet. Det mindre eller medelstora arkitekt- och konsultföretaget måste lägga mer kraft på affärsplanering, på positionering på marknaden och på att utveckla sitt tjänsteutbud. De företag som inte utnyttjar marknadens möjligheter på ett aktivt sätt hamnar lätt i ”radioskugga” och i en tillvaro som passiv tjänsteleverantör. Den stora faran ligger helt enkelt i att vara alltför lik flertalet andra företag. Man måste sträva efter att bli mer olik. Med rätt vilja och förmåga är möjligheterna hur stora som helst. Det förutsätter dock att man är klar över att marknaden där företaget verkar är liberal, avreglerad och öppen, vilket ger utomordentligt goda möjligheter att välja roll och position på marknaden. Och, naturligtvis, att man bestämt sig för att utnyttja dessa möjligheter.

Här är några råd:

Du avgör själv vad ditt företag blir på morgondagens marknad och var företaget positionerar sig mellan ytterligheterna passiv anbudsräknare och aktiv förslagsställare. Hindren mot ett mer aktivt och mer positionerat arkitekt- och konsultföretagande finns inte i lagar, bestämmelser och regelverk, utan någon annan stans. Tänk efter var.