Carenholm

Arkitektföretaget

Staffan Carenholm

ArkitekföretagetArkitektföretaget är en handbok i arkitektföretagande och den enda i sitt slag i Sverige. Den har fått smeknamnet ”den blå bibeln”. Boken används som kurslitteratur i Sveriges Arkitekters professionaliseringsprogram, både i steg 1 och i steg 2.

I boken har jag samlat min erfarenhet av decenniers rådgivning i arkitektföretagandets villkorsfrågor. Boken ger en helhetsbild över arkitektföretagets marknad och affärer. Boken Arkitektföretaget ( ISBN 978-91-978353-7-4) är utgiven av Sveriges Arkitekters ArkitektService AB och kan köpas genom Sveriges Arkitekter, www.arkitekt.se.

På 300 sidor görs en omfattande genomgång av arkitektföretagandets villkor, förutsättningar och möjligheter. Boken har sex delar.

Del 1 med rubriken Marknaden behandlar arkitektföretagets marknad, arkitektbranschen och arkitektföretagandets specifika utmaningar och möjligheter.

Del 2, Arkitektföretaget, behandlar arkitektföretagets kunder, affärsplanering, affärsmannaskap, marknadsföring och arkitektföretagets medarbetare.

Del 3 handlar om Processerna och beskriver byggprocessen, samhällets plan- och byggregler, offentlig upphandling, AMA AF Konsult 10, tävlingar och parallella uppdrag samt miljö- och hållbarhetsfrågor.

Del 4 har rubriken Uppdraget och handlar om affärsförhandling, uppdragsavtal, ABK 09, råd om uppdragshantering och ledningssystem.

Del 5 handlar om Affären och beskriver ersättningsformer och pris, arvoden, värdeskapande och lönsamhet, upphovs- och nyttjanderätt samt designskydd, upplåtelse av rättighet och royalty.

Del 6 slutligen berör arktektföretagets Organisation, arbetsformer och ekonomi.

I appendix finns mallar för kontrakt och uppdragsbekräftelse, avtalsmall för digitala leveranser, avtal om upplåtelse av rättighet, anställningsavtal, aktieägaravtal samt exempel på samarbetsavtal.