Carenholm

Styrelseutbildning

Sedan 2012 finns en tvådagars kvalificerad och branschanpassad styrelseutbildning för ägare, styrelseledamöter och verkställande direktörer i arkitekt- och teknikkonsultföretag.

En kurs har genomförts 2012 och en 2013. Kurserna har hittills riktat sig mot arkitektföretag, men den kurs som nu erbjuds under 2014 vänder sig både till arkitekter och till teknikkonsulter. Under 2012 och 2013 har sammanlagt 40 ägare, styrelseledamöter och VD:ar genomgått styrelseutbildningen.

För styrelseutbildningen svarar Staffan Carenholm, Johan Sköld och Thomas Nielsen.

Kursprogrammet (pdf 153 kB)

Programförklaring

Konsultföretagen verkar på en marknad som förändras snabbt och i avgörande avseenden. Processer, roller, relationer, ansvarstaganden, tjänsteinnehåll och affärsförhållanden utvecklas och förändras i en allt snabbare takt. Nya upphandlingsförfaranden etableras. Branschstrukturen ändras.

Allt detta bidrar till att skapa nya förutsättningar för konsultföretagandet. Teknikkonsulter och arkitekter måste lägga mer kraft på affärsplanering, positionering på marknaden och på att utveckla sitt tjänsteutbud. Det blir allt viktigare att försöka särskilja sig, hitta bra metoder för att tolka omvärlden, inse hur man skaffar sig och behåller försprång och med utgångspunkt i detta, utveckla sina affärsstrategier. Detta är ägarnas och VD:s ansvar, men också styrelsens.

Konsultföretag är, med några få undantag, direkt ägarledda. I många konsultföretag är styrelsearbetet outvecklat. Det är mindre vanligt att styrelsen fungerar som ett självständigt styrorgan vid sidan av ägare och bolagets ledning. De olika rollerna går in i varandra utan att man riktigt gör klart för sig var den ena rollen slutar och den andra börjar. Styrelsen är sällan den fantastiska resurs den skulle kunna vara.

Utveckling och förändringstakt på den marknad där konsultföretaget verkar kräver ett aktivt styrelsearbete och att konsultföretagets styrelse etableras som ett styrorgan med en roll som inte sammanblandas med ägarnas eller företagsledningens roller. Olika uppgifter och roller måste hållas isär. En bättre struktur för styrning av företaget måste skapas. Styrelsen ska ha en kompetens att kunna bedöma långsiktig utveckling och på det sättet ge stöd till att företagsledningen på bästa sätt kan driva företagets dagliga verksamhet.

Detta är utgångspunkterna för den kurs; Styrelsearbete i konsultföretag, som vi nu erbjuder. Vi har sett behovet av en specifik utbildning för styrelseledamöter i konsultföretag. Vi har länkat våra olika kompetenser och erfarenheter till varandra och kan därmed bjuda in till en alldeles branschspecifik utbildning.

Välkommen!

Staffan CarenholmJohan SköldThomas Nielsen
Staffan Carenholm ABKnowit ABStyrelsehögskolan AB