Carenholm

Developer

Publicerad: 2012-09-24

Att arkitektföretagen behöver utveckla sina affärsmodeller är en gammal sanning. Dagens affärsmodeller är ganska enahanda och förutsägbara. Företagen skapar och säljer värde men tar betalt endast för den tid som åtgår för att skapa dessa värden. Timprissättning av värdeskapande är i det långa loppet inte en framgångsrik affärsmodell.

Att utveckla sin affär handlar nu inte bara om att hitta mer varierande modeller för prissättning. Grundläggande är att utveckla strategier för arkitektföretagets position på marknaden och bestämma sig för vilken roll man vill ta i byggprocessens värdekedja. Arkitektens insats utgör ofta den värdemässiga grundstenen i många projekt, men då projektets värdeutveckling ökar, ofta språngvis, har arkitekten redan lämnat arenan och är involverad i ett nytt värdeskapande i nästa projekt.

Även om det stora flertalet arkitektföretag inte på något mer påtagligt sätt tänker försöka ändra sin traditionella roll och sina hävdvunna positioner så är samtidigt alltfler intresserade av att bryta ny mark och förflytta sig utanför de cirklar arkitektföretgen historiskt rört sig inom. Man ser att marknaden är fri och öppen och ger möjlighet till nya initiativ och intressantare positioner i processen. Att fastna mellan Scylla (stenhårt styrda projekteringanvisningar och arbetsprocesser) och Charybdis (den offentliga upphandlingens lågpristräsk) är också en framtid som förskräcker.

Alltfler arkitektföretag sneglar idag på developerrollen, det vill säga ambitionen att kliva ut i processen, initiera och genomföra egna projekt genom egen markanvisning eller genom att gå samman med andra aktörer och bygga i egen regi.

Idag finns det åtminstone ett tjugotal arkitektföretag med handfasta developererfarenheter eller med tydliga ambitioner att ta egna developerinitiativ. Ett dussintal arkitektföretag har redan flerårig erfarenhet av egen projektutveckling och produktion. Såväl större som små arkitektföretag genomför idag framgångsrikt projekt i egen regi. Det handlar främst om bostadsprojekt, men det finns exempel på helt andra projekt.

Några satsar helhjärtat på developerrollen som ett huvudspår i verksamheten medan andra ser egen projektutveckling som ett komplement till den traditionella arkitektrollen. Några arkitektföretag har direkt kastat sig ut på djupt vatten och konkurrerar framgångsrikt med de stora byggbolagen om intressanta markanvisningar. Andra tar mer försiktiga steg och väljer att närma sig developerrollen genom ett mer begränsat risktagande och ett partnerskap med oftast något mindre byggbolag.

Oavsett strategi och vald modell är det uppenbart att fler nu söker sig till en lite annorlunda position på marknaden. Man vill lära sig av processen och få mer makt över den. Man vill komma närmare bygget och se sina arkitektoniska och kvalitetsmässiga ambitioner förverkligade, inte förvanskade. Och man vill kunna göra en bättre, och större, affär.

I dagarna håller ett nätverk av arkitektföretag med developererfarenheter att bildas. Ett tiotal arkitektföretag har bestämt sig för att träffas och utbyta erfarenheter. Öppenheten är stor, likaså viljan att lära sig av varandra och dela erfarenheter. De här företagen gör inbrytningar på en ny marknad och konkurrerar där inte primärt med varandra. Alla drivs av en önskan att skapa en starkare arkitektroll och då är det klar fördel att flera likasinnade vill bryta ny mark.

Vill du veta mer och är intresserad av de initiativ som nu tas – hör då av dig till mig.

Staffan Carenholm