Carenholm

In i duschen!

Publicerad: 2015-02-12

När jag i olika arkitektföretag utbildar i affärsutveckling brukar jag, genom en liten enkät, testa kursdeltagarnas uppfattning om det egna företagets förmåga när det gäller affärs- och strategifrågor.

Svaren brukar bli tämligen identiska och svarsprofilen är lätt igenkännbar. Svaren innehåller nästan aldrig någon överraskning. Av detta kan man antagligen dra två slutsatser. Den ena är att mina frågor är väldigt ledande och styrda. Det tror jag mindre på. Den andra slutsatsen är att svaren röjer att de flesta arkitektföretag brottas med samma sorts problem. Det tror jag mer på.

Enkäten omfattar ett antal påståenden om företagets förmåga och kompetens när det gäller affärer och strategier. Deltagarna poängsätter påståendets sanningshalt genom att sätta en poäng, 1-4, där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer och 4 betyder att påståendet stämmer helt.

Ett inledande påstående lyder så här: ”I vårt företag ser vi alltid till att affären blir så bra som möjligt”. Detta påstående brukar ge ganska höga poäng, över 3 i genomsnitt. Det betyder att deltagarna anser att påståendet stämmer i stort.

Därefter följer en rad intrikata följdfrågor där jag dissekerar portalpåståendet genom att göra detaljpåståenden om olika aspekter på affärshantering och affärsutveckling. Då sjunker poängen hela tiden och når aldrig upp över 3.

Inget att följande påståenden (för att nu ta några exempel) brukar ge mer en styvt 2 poäng (stämmer till viss del).

Alltså, till viss del följer företagen sin affärspolicy, till viss del har företaget kompetens att sköta affärsförhandlingar, till viss del följer företaget upp sina uppdrag resultatmässigt, till viss del analyserar företaget nedskrivningar och till viss del är medarbetarna införstådda i de ekonomiska premisserna för de uppdrag de jobbar i.

Till viss del gör alltså företagen det som borde vara en självklarhet i alla företag. Man kan bara av detta dra slutsatsen att de flesta arkitektföretag har en hel del att göra när det gäller affärsutveckling.

Det gäller i lika stor utsträckning frågor som rör strategi och strategiutveckling. De två sista påstående i enkäten lyder nämligen:

Dessa två påståenden får lägst genomsnittspoäng i hela enkäten, inte över 2. Svaren landar mellan ”stämmer inte alls” och ”stämmer till viss del”.

Slutsatsen måste tyvärr bli att många arkitektföretag har svag koll på strategi- och processutveckling hos såväl konkurrenter som hos väsentliga kunder. Och slutsatsen av den slutsatsen är förstås att man inser att de egna strategierna inte riktigt håller måttet. För de gör de nämligen inte om man inte har någon vidare koll på vad vare sig konkurrenter eller kunder har för sig och tänker om sin framtid.

Får man ordinera en kraftig och ihållande dusch affärsutveckling och strategiutveckling?

Staffan Carenholm